MEDICINOS FIZIKŲ DRAUGIJA

 ĮSTATAI

 

I. Bendrosios nuostatos

1.  Medicinos fizikų draugija (toliau – MFD) yra savanoriška ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius ir užsieniečius, nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, turinčius aukštąjį išsilavinimą, kurių mokslinė, edukacinė arba praktinė veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės technologijų ir kitų medicinos fizikos metodų taikymu spindulinėje terapijoje, branduolinėje medicinoje, diagnostinėje radiologijoje bei kitose srityse.

2.  MFD yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

3.  MFD buveinė yra Volungių g. 16, LT-45434 Kaunas, KMUK filialas Onkologijos ligoninė.

4.  MFD veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir padalinių nesteigia.

5.  MFD turi savo atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu. Nariai neatsako už draugijos prievoles, o draugija neatsako už narių prievoles.

6.  MFD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

7.  Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus.

8.  Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti asociacijos buveinėje. Esant reikalui ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose bei kituose visuomenės informavimo priemonėse. 

II.MFD tikslai ir uždaviniai

9.  MFD pagrindinis tikslas yra kaupti ir skleisti žinias bei patirtį spindulinių technologijų ir medicinos fizikos metodų taikymo srityje naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę žmonių gydymo bei diagnostikos tikslams.

10.  Siekdama savo tikslo, MFD vykdo šiuos uždavinius:

 • palaiko ryšius su Lietuvos institucijomis, kurių veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimu gydymo ar diagnostikos tikslais arba pacientų radiacine apsauga;
 • inicijuoja naujas arba svarsto tarptautinių ir kitų šalių organizacijų pasiūlytas koncepcijas, susijusias su naujų spindulinių technologijų bei metodų panaudojimu medicininėje praktikoje;
 • palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir draugijomis, kitų šalių medicinos fizikų ir kitomis giminingomis organizacijomis;
 • organizuoja susirinkimus ir konferencijas, kurių metu svarstomi aktualūs teoriniai ir praktiniai medicinos fizikų darbo klausimai;
 • informuoja visuomenę apie MFD veiklą, propaguoja draugijos tikslą ir uždavinius;
 • esant reikalui, oficialiai išreiškia savo poziciją konkrečiais spindulinių technologijų ir metodų taikymo, naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę gydymo ar diagnostikos klausimais;
 • koordinuoja savo narių veiklą;
 • atstovauja narių interesams ir juos gina;
 • užsiima leidyba.

11.  MFD įstatuose numatytam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka gali:

 • nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti draugijos tikslus ir uždavinius;
 • įstoti į tarptautines visuomenines organizacijas, kurių tikslai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir yra artimi MFD tikslui, taip pat palaikyti ryšius su giminingomis kitų valstybių ir tarptautinėmis organizacijomis, sudaryti su jomis susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų bei kitiems įstatymams. Sprendimus apie įstojimą į tarptautines visuomenines organizacijas priima susirinkimas;
 • steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
 • pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
 • samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
 • gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
 • steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • steigti fondus;
 • gauti paramą.

12.  Pagrindinės MFD veiklos rūšys:

 • profesinių narystės organizacijų veikla;
 • kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
 • knygų leidyba.

III. MFD nariai, jų teisės ir pareigos

13.  Draugiją sudaro tikrieji ir garbės nariai.

14.  Tikraisiais nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, turintys aukštąjį išsilavinimą, kurių mokslinė, edukacinė arba praktinė veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės technologijų ir kitų medicinos fizikos metodų taikymu spindulinėje terapijoje, branduolinėje medicinoje, diagnostinėje radiologijoje bei kitose srityse ir gavę dviejų tikrųjų narių rekomendacijas. MFD steigiamojo susirinkimo metu į MFD priimamiems nariams netaikomas reikalavimas pristatyti dviejų narių rekomendacijas.

15.  MFD garbės nario vardas suteikiamas visuotinio susirinkimo nutarimu asmeniui už didelius nuopelnus medicinos fizikos srityje ir kurie neatitinka reikalavimų būti tikraisiais nariais ir kuriuos mažiausiai prieš tris mėnesius iki visuotinio susirinkimo du tikrieji nariai raštu buvo rekomendavę MFD valdybai. Garbės nariai MFD balsavimuose nedalyvauja ir atleidžiami nuo nario mokesčio mokėjimo. Garbės nario vardas suteikiamas visuotinio susirinkimo metu pritarus dviem trečdaliams balsų.

16.  Tikruosius narius į MFD priima valdyba. Jos nutarimus dėl priėmimo tvirtina MFD susirinkimas.

17.  Tikrasis narys gali pats išstoti iš MFD arba jos narys gali būti pašalinamas už veiklą, nesuderinamą su MFD įstatais. Sprendimą apie nario pašalinimą už veiklą, nesuderinamą su MFD įstatais, priima MFD valdyba slapto balsavimo metu paprasta balsų dauguma. Šį valdybos sprendimą turi patvirtinti visuotinis MFD susirinkimas.

18.  MFD tikrieji nariai turi šias teises:

 • dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
 • rinkti ir būti išrinktais į MFD valdybą;
 • MFD susirinkimuose ir konferencijose daryti pranešimus, dalyvauti diskusijose;
 • MFD valdybai teikti projektus konkrečiais medicinos fizikos klausimais;
 • teikti pasiūlymus MFD veiklai gerinti;
 • teikti pasiūlymus dėl MFD valdybos narių;
 • naudotis MFD teikiamomis paslaugomis;
 • susipažinti su MFD dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
 • bet kada išstoti iš MFD.

19.  MFD narių pareigos:

 • laikytis MFD įstatų;
 • aktyviai dalyvauti MFD veikloje;
 • vykdyti visuotinio susirinkimo bei valdybos nutarimus;
 • mokėti nario mokestį.

IV. MFD valdymo organai

20.  Aukščiausiasis MFD organas yra visuotinis narių susirinkimas. Eilinis visuotinis narių susirinkimas kviečiamas valdybos kartą per metus. Susirinkimas, kuriame priimami MFD sprendimai, laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė MFD tikrųjų narių. Sprendimai priimami atviro balsavimo metu paprasta balsų dauguma. Susirinkimo datą, vietą ir programą nustato MFD valdyba, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki susirinkimo, apie tai paštu, telefaksu arba elektroniniu paštu informuodama visus tikruosius MFD narius. Kiekvienas MFD tikrasis narys, balsuojant turi vieną balsą. Neleidžiama balsuoti kito nario vardu, netgi turint jo įgaliojimą. Tais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai lemiamas yra draugijos pirmininko balsas arba jo paskirto eiti draugijos pirmininko pareigas valdybos nario balsas. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas po 1 mėnesio.

21.  Neeiliniai susirinkimai gali būti sušaukti bet kada MFD valdybos arba daugiau kaip pusės jos tikrųjų narių iniciatyva. Pastaruoju atveju neeilinį susirinkimą sušaukia MFD valdyba, gavusi daugiau kaip pusės narių raštiškus pageidavimus sušaukti neeilinį susirinkimą.

22.  Tikrieji MFD nariai gali pareikalauti neeilinių valdybos ir draugijos pirmininko rinkimų. Tam, kad šie rinkimai įvyktų, jų turi reikalauti daugiau kaip pusė tikrųjų narių. Valdyba, gavusi daugiau kaip pusės tikrųjų narių raštiškus reikalavimus perrinkti valdybą arba draugijos pirmininką, per 2 mėnesius sušaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Apie šį susirinkimą, jo vietą, laiką ir programą visi draugijos nariai informuojami likus ne mažiau kaip mėnesiui iki susirinkimo.

23.  MFD visuotinis narių susirinkimas:

 • priima, keičia ir papildo įstatus;
 • tvirtina MFD metinę finansinę atskaitomybę;
 • tvirtina valdybos sprendimus priimti tikruosius narius ir suteikia MFD garbės nario vardą;
 • tvirtina valdybos nutarimus pašalinti MFD narius, kurių veikla nesuderinama su MFD įstatais;
 • renka ir atšaukia valdybą ir draugijos pirmininką, kuris kartu yra valdybos pirmininkas;
 • skiria du revizorius;
 • nustato narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
 • svarsto ir tvirtina valdybos ir revizorių ataskaitas;
 • priima sprendimus dėl įstojimo į tarptautines visuomenines organizacijas;
 • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
 • reorganizuoja MFD ir nutraukia jos veiklą.

24.  Visuotinio narių susirinkimo metu renkama MFD valdyba ir draugijos pirmininkas. Valdyba ir draugijos pirmininkas yra renkami susirinkimo metu slaptu balsavimu. Valdyba ir draugijos pirmininkas yra renkami 3 metų laikotarpiui. MFD pirmininkas renkamas ne daugiau kaip vienai kadencijai iš eilės.

25.  MFD valdybą kartu su draugijos pirmininku, kuris yra ir valdybos pirmininkas, sudaro penki nariai.

26.  Draugijos pirmininkas ir valdybos nariai, kurių kadencija baigėsi, į valdybą gali būti išrinkti iš naujo po jų kadencijos pabaigos. Nauja valdyba ir draugijos pirmininkas reikalus perima iš karto, pasibaigus visuotiniam susirinkimui ir juos tvarko iki kitų rinkimų. Perimant reikalus, sudaromas priėmimo-perdavimo aktas, kurį pasirašo draugijos buvęs ir naujasis pirmininkai.

27.  Valdyba yra kolegialus MFD valdymo organas, vadovaujantis jos veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų.

28.  Valdyba:

 • priima naujus tikruosius MFD narius ir pašalina narius, kurių veikla nesuderinama su MFD įstatais;
 • tvarko MFD finansinius reikalus;
 • rengia medžiagą, kuri turi būti pateikta MFD visuotiniam narių susirinkimui;
 • rengia ataskaitą apie MFD veiklą;
 • palaiko ryšius su giminingomis kitų šalių ir tarptautinėmis ir Lietuvos visuomeninėmis organizacijomis, kurios turi panašius tikslus, ir informuoja MFD narius apie tai;
 • visuotiniam susirinkimui teikia pasiūlymus dėl MFD įstojimo į giminingas tarptautines visuomenines organizacijas;
 • nagrinėja pareiškimų apie MFD poziciją konkrečiais medicinos fizikos klausimais projektus, juos priima arba atmeta ir įgalioja kompetentingus MFD narius šiuos pareiškimus paskelbti;
 • sudaro darbo grupes spindulinių technologijų ir metodų taikymo, naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę žmonių gydymo bei diagnostikos tikslais problemoms spręsti;
 • organizuoja MFD susirinkimus ir konferencijas, rengia jų programas;
 • rengia pasiūlymus apie įstatų pakeitimą;
 • skiria sekretorių ir iždininką.

29.  Pirmasis valdybos posėdis vyksta iškart po visuotinio MFD narių susirinkimo, kurio metu valdyba buvo išrinkta. Kiti posėdžiai vyksta sušaukus juos draugijos pirmininkui arba jeigu mažiausiai du valdybos nariai raštu kreipiasi į draugijos pirmininką, prašydami sušaukti valdybos posėdį. Pranešimas apie posėdį turi būti paskelbtas ne vėliau kaip prieš mėnesį. Valdybos nutarimai gali būti išplatinti paštu, telefaksu arba elektroniniu paštu. Valdybos posėdžio kvorumu laikoma, kai balsuojant dalyvauja mažiausiai trys valdybos nariai. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamuoju yra draugijos pirmininko arba jo paskirto eiti draugijos pirmininko pareigas valdybos nario balsas.

30.  Draugijos pirmininkas:

 • atstovauja MFD teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje bei atstovauja MFD užsienyje;
 • šaukia valdybos posėdžius;
 • pirmininkauja MFD visuotiniuose narių susirinkimuose;
 • vykdo visuotinio narių susirinkimo bei valdybos nutarimus;
 • esant reikalui, skiria valdybos narį, pavaduojantį draugijos pirmininką;
 • visuotiniam MFD susirinkimui pristato valdybos ataskaitą.

31.  Sekretorius:

 • rengia susirinkimus ir valdybos ataskaitą;
 • rašo susirinkimų protokolus;
 • tvarko MFD raštvedybą ir susirašinėjimą;
 • ne vėliau kaip prieš mėnesį iki susirinkimo sekretorius MFD nariams išsiuntinėja pranešimus apie susirinkimą ir sąrašą mokslinių darbų, kurie bus pateikti susirinkimo metu;
 • MFD narius informuoja apie valdybos nutarimus;

32.  Iždininkas yra atsakingas už nario mokesčio rinkimą, lėšų tvarkymą remiantis valdybos sprendimais ir metinių finansinių ataskaitų parengimą bei jų pateikimą valdybai.

33.  MFD visuotinio narių susirinkimo metu draugija iš savo narių paskiria du revizorius. Revizoriai kontroliuoja valdybos administracinį darbą ir tikrina MFD metines finansines ataskaitas. Eilinio visuotinio narių susirinkimo metu revizoriai pateikia ataskaitą už periodą po praėjusio visuotinio susirinkimo. Revizoriai skiriami 3 metų laikotarpiui.

V. MFD pranešimų skelbimo tvarka

34.  MFD vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus atvejus, terminus ir tvarką.

35.  MFD pirmininkas yra atsakingas už pranešimų paskelbimą laiku. 

VI. MFD lėšos, jų naudojimo kontrolė

36.  MFD nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, įstatuose numatytam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už draugijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, paramos ar kitokiu teisėtu būdu įgytas turtas.

37.  MFD lėšas sudaro:

 • narių mokesčiai;
 • fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
 • nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
 • kredito įstaigų palūkanos už saugomas MFD lėšas;
 • skolinto kapitalo lėšos;
 • suteiktos paramos;
 • kitos teisėtai gautos lėšos.

38.  Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų draugijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Tokios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.

39.  MFD lėšos ir turtas turi būti naudojamas jos įstatuose numatytam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomas nariams.

40.  Negali būti priimamos jokios finansinės lėšos bei kita parama, kuri kenktų draugijos tikslams arba trukdytų laisvai pareikšti draugijos nuomonę.

41.  Jeigu narys nesumoka nario mokesčio daugiau kaip už dvejus metus, jis laikomas išėjusiu iš MFD.

42.  Draugijos pirmininko, valdybos narių, sekretoriaus, iždininko, revizorių darbas neapmokamas. 

VII. Įstatų papildymo bei pakeitimo tvarka

43.  MFD įstatai gali būti pakeisti ar papildyti visuotiniame narių susirinkime.

44.  Raštiškas MFD tikrojo nario siūlymas pakeisti MFD įstatus turi būti pateiktas valdybai ne vėliau, kaip likus dviem mėnesiams iki visuotinio narių susirinkimo. Valdyba, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki visuotinio narių susirinkimo, turi pateikti savo nuomonę apie šį pasiūlymą MFD tikriesiems nariams.

45.  Jeigu MFD įstatų pakeitimą inicijuoja valdyba, šis pasiūlymas MFD nariams turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki visuotinio narių susirinkimo.

46.  Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

VIII. MFD veiklos pasibaigimas

47.  MFD veikla pasibaigia visuotinio narių susirinkimo nutarimu, slaptu balsavimu dviejų trečdalių balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.

48.  Visus klausimus, susijusius su MFD veiklos pasibaigimu sprendžia visuotiniame narių susirinkime išrinkta likvidacinė komisija (likvidatorius).

49.  Pasibaigus MFD veiklai, likęs turtas ir lėšos panaudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Medicinos fizikų draugijos įstatai priimti steigiamajame MFD susirinkime 2007 m. gruodžio 07 d.